چهل و هفت: وقتی باران بارید

- آه ای یقین گم شده ،ای ماهی گریز...

:چی گفتی ؟!

- هیجی. یه شعره. مال شاملو

/ 1 نظر / 6 بازدید