همه بر جای خود: قدم، رو !

درست همان موقع هایی که داری فکر میکنی چرا توی این مملکت هیچ چیز و هیچ کس سر جایش نیست اتفاق میافتد. مثل بمب میافتد وسط تمام مغزت. تمام زندگی ت. و تو روزها فکر میکنی حقیقتا "همه چیز از خود ما شروع میشود..." آن موقعی که میشنوی "به نظرت حق تو بود امیرکبیر باشی یا مجید د.؟!" و من، صادق که باشم، داد میزنم مجید!

میدانم خودش را نمیگوید تا به دل نگیرم، وگرنه، حق خودش بود و خیلی های دیگر. اما حالا، روی این صندلی های دولتی، من نشسته ام و خیلی های دیگر که شایسته اند و خیلی های دیگر که مثل من، شایسته نیستند و بایسته. نه اینکه بنازم به دولتی بودن صندلی ام. نه اینکه شرمسار باشم از دولتی بودنش. فقط اینکه حقی ست و وظیفه ای. ما داریم از حقی استفاده میکنیم، صدایمان هم گوش فلک را کر میکند بس که مینالیم. بس که ناراضی ایم از اینکه "چرا هیچ کس سر جایش نیست" و "هیچ کس آن کاری را که باید نمیکند". من، خود من، چقدر ان کارهایی را میکنم که باید، چقدر آن کارهایی را که نباید؟! یادم به حرفهای دیشب یاسمن و حمید میافتد، چه آن روزگاری که توی ایران بودند، چه حالا که "آسمان همان رنگی" بالای سرشان است، با دمای هوای متفاوت! و به دنبال ایده آلشان، دارند تمام دنیا را میچرخند. و من، دوباره و هزار باره فکر میکنم "همه چیز از خود آدم شروع میشود".

آدمها کاشکی وقتی وقت نداشتند سرشان پی نان شبشان بود یا به قول عباسی پی درس. نه، هیچ کس سر جایش نیست. و این نبودن هاست که شده بلای جان ما و آفت این مملکت زبان بسته.

از یک جایی باید شروع کرد. یکی یکی مان که درست بشویم، میشود به درست تر شدن کل امیدوار بود. کار به جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی ندارم. وظیفه همه مان است. برای سلامت روانمان، اجتماعمان، دنیایمان.

به قول  عباسی، خیلی ها خیال میکنند مشکل این جامعه فقط ترافیکش است. نه عزیز من، نه عرفانه جانم. باید یاد بگیریم ارزشی باشیم. لازم نیست موفق باشیم. فقط لازم است با ارزش باشیم. و همین شاید کافی هم باشد. و عرفانه جان، برای با ارزش بودن، لازم است به وظایفی که میشناسیمشان به بهترین نحو عمل کنیم. عرفانه جان، نه اسم ارزش میاورد، نه جایگاه اجتماعی. مهم این است که آدم پیش خودش با رزش باشد. و من، عرفانه جان، تصمیم گرفته ام که پیش خودم با ارزش باشم. درست از همین لحظه، نه حتی فردا، نه شنبه این هفته، نه اول این ماه... درست در همین لحظه...

/ 1 نظر / 6 بازدید
آفرین

تو با ارزشی خیلی خیلی باارزش