اسه مس

یکی از خوب ترین کارهای دنیا، اسه مس زدن به مامان و بابا است... اینکه با جوابهایشان دنیا دنیا عشق نثارت میکنند... اینکه سالها بعد میبینی هنوز آن پیام را میخوانند و میدانند مال کی بوده...

/ 1 نظر / 21 بازدید
آفرین

چه باحال راست میگی خدا نگه شون داره برات