تقدیم نامه

نمیدانم چرا هر بار که پایان نامه ارشدم را باز میکنم، اولین چیزی که چشمم را میگیرد، بعد از "بسم الله" تقدیم نامه است که توی صفحه سوم، گوشه سمت چپش نوشته:

"تقدیم به مادر و پدر مهربانم

که بعد از خدا،

هر چه دارم از آنهاست..."

و نمیدانم چرا هر بار، پیش اشکی که جاری میشود از خواندن این جمله، نمیتوانم مقاومت کنم...

دوستشان دارم. خدا را و آنها را

/ 0 نظر / 5 بازدید