شادالو

خدایی جان، سکته می کنم ها... اینطوری که شادم میکنی ظرفیتش را هم بهم بده !

ناتانائیل! در پی آن مباش که در آینده گذشته را بازیابی. تازگی بی همانند هر لحظه را دریاب و شادمانی هایت را تدارک مبین. یا بدان که به جای شادی تدارک یافته شادی دیگری تو را به شگفتی خواهد افکند...

ناتانائیل! هیچ یک از شادی هایت را از پیش آماده مکن...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم آفرین

عرفان خانوم شادیهایت را با ما تقسیم کن