برای درختم

درخت جان میدانی، روی آتش خاکستر که بریزی، خاموش نمیشود. فقط قایم میشود...هر چند مدت که میخواهد گذشته باشد، چیزهایی که یک روز آزارت داده اند، یادت نمیروند، فقط به لایه های زیرتر میروند تا آستانه تحملت را بیاورند پایین، تا با جرقه ای گر بگیری...

میدانی درخت جان، بی تفاوتی خوب نیست. نسبت به هیچ چیز، به هیچ کس. یادت باشد، نباشی

میدانی درخت جان، حال گیاه کوچولویمان که پشت پنجره بود خوب نیست. انتظاری نباید داشت: خودم میبرمش دکتر...

میدانی درخت جان، باید بیشتر هواسمان به خودمان باشد. من با خودت. باید به خودمان خوش بگذرانیم. و به وظایفمان، و تعهداتمان عمل کنیم. ما که هواسمان باشد، دنیا مجبور میشود هواسش باشد...

/ 1 نظر / 7 بازدید
آفرین

سلام ایمیل زدم برات .رسید؟به اتمیک زدم.خوب باش عرفانه همیشه با خوب بودنت خوب میشم.